Splošni pogoji poslovanja

Podjetje Aumse d.o.o. se ukvarja s prodajo lastnih umetniških del, predvsem knjig in elektronskih knjig, izvaja pa tudi izobraževanja s področja motiviranja in osebnostne rasti.

Podjetje je organizirano kot javna spletna stran, preko katere je možen nakup knjig in elektronskih knjig ter dostop do posameznih izobraževalnih programov v obliki tekstovnih in slikovnih vsebin ter video posnetkov. Izobraževalne vsebine in e-knjige so objavljene na spletu in uporabniku dosegljive neposredno po nakupu, dostava knjig na naslov kupca pa je izvedena preko Pošte Slovenije. Občasno organiziramo tudi seminarje in delavnice s področja motiviranja in osebnostne rasti.

 1. Definicije

Potrošnik je fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti.

Podjetje je pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, ne glede na njeno pravnoorganizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost.

Ponudnik je podjetje, ki nudi blago, digitalno vsebino ali storitve.

Za blago se štejejo vse premične stvari.

Za digitalno vsebino štejejo podatki, ki nastanejo in so posredovani v digitalni obliki ali dosegljivi ob registraciji na spletni strani ponudnika.

Kupec ali naročnik ali uporabnik je fizična ali pravna oseba, ki je s ponudnikom vstopila v poslovno razmerje z nakupom blaga (knjig, e-knjig), vstopnice za seminar ali delavnico ali dostopa do izobraževalnih vsebin (tekstovnih, slikovnih, video serij) ne glede na to, ali je bil nakup izpeljan preko spletne strani Angelja.si oziroma na predstavitvah knjig, seminarjih in delavnicah.

Storitve podjetja Aumse d.o.o. obsegajo naslednje blago in storitve:

 • umetniška dela, t.j. avtorsko napisane lastne knjige in e-knjige;
 • priprava, snemanje, izdelava, trženje in prodaja različnih izobraževalnih vsebin (tekstovnih, slikovnih, video serij) s področja motiviranja in osebnostne rasti;
 • izvajanje predstavitev knjig, seminarjev in delavnic s področja motiviranja in osebnostne rasti;
 • seminarji in delavnice so lahko izvedeni samostojno ali kot del drugih storitev.

Ponudniki storitev so:

 • podjetje Aumse d.o.o., Ob potoku 2, 1360 Vrhnika;
 • drugi ponudniki, če je ob posamezni izobraževalni vsebini ali storitvi tako navedeno.

Član spletne strani Angelja.si je vsaka fizična ali pravna oseba, ki se je ob nakupu blaga ali izobraževalnih vsebin preko spletne strani Angelja.si ali njenih podstrani registrirala in si na ta način omogočila dostop do določene izobraževalne vsebine.

 1. Veljavnost in uporaba splošnih pogojev

Splošni pogoji poslovanja veljajo za vse uporabnike, ki obiščejo in uporabljajo spletno stran Angelja.si. Uporabnik ob nakupu artikla oziroma ob registraciji potrdi, da je prebral in razumel Splošne pogoje poslovanja, Splošne pogoje uporabe spletne trgovine, Splošne pogoje o varovanju podatkov, Pravna obvestila in Informacije o piškotkih ter da sprejema njihova določila.

Splošni pogoji ponudnika imajo v primeru naročila preko spletne strani Angelja.si ali katerekoli njene podstrani naravo pogodbe, ki je sklenjena med ponudnikom in naročnikom. V primeru, da se sklene še pogodba v pisni obliki, pa Splošni pogoji dopolnjujejo določila te pogodbe. V primeru neskladja imajo določila pisne pogodbe prednost pred določili Splošnih pogojev.

Ponudnik lahko spreminja določila Splošnih pogojev in cene blaga oziroma izobraževalnih vsebin brez predhodnega obvestila članov spletne strani Angelja.si. Za datum spremembe se šteje datum, ko je bila sprememba objavljena na omenjeni spletni strani. Uporabniki in člani so dolžni spremljati morebitne spremembe Splošnih pogojev, saj te začnejo učinkovati v 15 dneh od objave. Spremembe cen začnejo učinkovati z dnem objave.

Slike ob prikazanih artiklih in izobraževalnih vsebinah so simbolične, zato se naročnik ob oddanem naročilu nanje ne more sklicevati.

 1. Komercialni pogoji in cene

Vse cene na spletni strani Angelja.si so navedene v evrih. Za vse uporabnike te spletne strani veljajo enake cene.

Podjetje Aumse d.o.o. ni zavezanec za davek na dodano vrednost (DDV), zato cene na spletni strani DDV ne vsebujejo.

Na spletni strani je tudi jasno označeno ali cena naročenega blaga vključuje tudi stroške dostave ali pa stroškov dostave ne vsebuje.

V primeru spremembe cene, začne nova cena veljati z dnem objave.

Spletna stran Angelja.si naročeno blago ali izobraževalne vsebine obračunava enkratno, s plačilom ob naročilu. Pogoji nakupa, plačila in dostave so navedeni na strani, na kateri se opravi nakup.

V primeru nakupa izobraževalnih vsebin dobi naročnik dostop do teh vsebin šele po dejansko opravljenem plačilu.

Stranka soglaša, da ji lahko ponudnik ob nakupu preko spletne strani izda račun samo v elektronski obliki in ji ga pošlje po elektronski pošti na vneseni elektronski naslov stranke. Če stranka želi izdajo računa v papirnati obliki, ima ponudnik pravico stranki zaračunati administrativne stroške.

V primeru, da ponudnik naročniku ne pošlje ponudbe, se šteje, da ne želi skleniti poslovnega razmerja. V takšnem primeru ne more nastati nobena obveznost za ponudnika, ravno tako pa naročniku ne odgovarja za morebitno škodo.

Stranka je seznanjena in soglaša, da lahko ponudnik v primeru preplačila ali napačnega plačila stranki zaračuna administrativne stroške, ki so nastali z nakazilom preplačanega zneska nazaj stranki, oziroma eventualne administrativne stroške izdaje dobropisa.

 1. Naročilo

Kot sklenjena pogodba med podjetjem Aumse d.o.o. in naročnikom velja nakup posameznega artikla ali izobraževalne vsebine. Z nakupom se naročnik – uporabnik strinja s Splošnimi pogoji poslovanja, Splošnimi pogoji uporabe spletne trgovine, Splošnimi pogoji o varovanju podatkov, Pravnimi obvestili in Informacijami o piškotkih ter potrjuje, da sprejema njihova določila.

Ponudnik omogoči naročniku dostop do izobraževalnih vsebin v najkrajšem možnem času potem, ko je nakazilo vidno na transakcijskem računu podjetja.

Ponudnik in uporabnik lahko kadarkoli odstopita od določil pogodbe, če nasprotna stranka kljub predhodnemu opozorilu deluje v nasprotju z določili te pogodbe oziroma povzroča škodo. Ponudnik lahko v takem primeru prekine dostop uporabnika do izobraževalnih vsebin in mu ni potrebno vračati nikakršne odškodnine za neuporabljen del storitve.

 1. Plačilo

Aumse d.o.o. omogoča naslednje načine plačila:

 • z nakazilom na poslovni račun Aumse d.o.o. po ponudbi/predračunu;
 • z gotovino ob prevzemu na seminarjih, delavnicah, predstavitvah knjig.

Za nepravočasno poravnane obveznosti vam bomo zaračunali z zakonom predpisane zamudne obresti. V tem primeru vam bomo zaračunali tudi stroške opominjanja ter vse stroške izterjave neporavnanih obveznosti (odvetniški stroški, stroški sodnih taks in drugih pristojbin).

Na osnovi lastninske pravice prodani artikli ostanejo last podjetja Aumse d.o.o. vse dotlej, dokler kupnine zanje ne poravnate v celoti.

Na spletni strani Angelja.si se večina naročil obračuna v enkratnem znesku. V primeri izbire plačila z nakazilom na poslovni račun Aumse d.o.o. je po izpolnitvi naročilnice in oddaji naročila stranka preusmerjena na stran s podatki za plačilo. Istočasno dobi stranka na svoj elektronski naslov, ki ga je navedla ob oddaji naročila, elektronsko sporočilo o naročilu in podatkih za plačilo.

V primeru plačila z nakazilom na poslovni račun Aumse d.o.o. po ponudbi/predračunu, t.j. s posredovanjem banke ali druge organizacije za plačilni promet, se za plačilo denarne obveznosti kupca šteje dan, ko je kupec oddal nalog za plačilo taki organizaciji. Dostop do izobraževalnih vsebin se uporabniku omogoči, ko je nakazilo plačila vidno na transakcijskemu podjetju Aumse d.o.o.

 1. Roki za izvedbo storitev

Uporabnik dobi dostop do izobraževalnih vsebin v treh delovnih dneh potem, ko je vplačilo izobraževanja vidno na poslovnem računu podjetja Aumse d.o.o.

V primeru nakazila na poslovni račun podjetja bo blago oddano v treh delovnih dneh potem, ko bo vplačilo artiklov vidno na poslovnem računu podjetja Aumse d.o.o.

Ponudnik bo predstavitve, seminarje in delavnice izvedel v terminu, ki je naveden v obvestilu o načrtovanih dogodkih. V primeru višje sile se izvedba dogodka lahko zamakne za čas trajanja višje sile. Takoj, ko bo mogoče, bo ponudnik o višji sili obvestil uporabnike. Višja sila lahko izvira tudi iz sfere ponudnika.

 1. Način dostave

Posamezni artikli (knjige) se dostavijo naročniku s Pošto Slovenije po njihovem veljavnem ceniku.

Stroški dostave se obračunajo naročniku, razen v primeru nakupa nad 50,00 evrov, ko stroške pošiljanja krije ponudnik.

Stroški pošiljanja s priporočeno pošiljko znašajo 2,26 evrov.

 1. Podpora strankam

Podpora strankam je na voljo na elektronskem naslovu podjetja, t.j. info@angelja.si.

Nudenje podpore je lahko omejeno s cenikom ponudnika in vrsto želene podpore.

 1. Intelektualna lastnina

Spletna stran Angelja.si je avtorsko zaščitena in je intelektualna lastnina podjetja Aumse d.o.o. Kakršnakoli uporaba podatkov, tekstovnih, slikovnih ali video vsebin (kopiranje, distribuiranje, objave v drugih medijih, uporaba na drugih seminarjih/delavnicah) brez predhodne pisne odobritve podjetja Aumse d.o.o., je prepovedana.

 1. Pravice in obveznosti ponudnika

Podjetje Aumse d.o.o. se zavezuje, da bo vse svoje storitve opravljalo na profesionalen način. Umetniški izdelki (knjige, e-knjige) bodo odražali ustvarjalnost, izobraževalne vsebine pa bodo pripravljene in posnete tako, da bodo razumljive in zanimive za ciljno publiko, ki bo imela od teh izobraževalnih vsebin neposredne koristi. Tudi predstavitve knjig, seminarji in delavnice bodo pripravljeni razumljivo in zanimivo za udeležence, ki bodo pridobili nova vedenja in znanja.

Uporabnik se strinja, da lahko ponudnik vse podatke, ki jih zbere v okviru izvajanja storitve za uporabnika, uporablja za lastne potrebe brez omejitev, vključno s tržnimi analizami in prilagajanjem lastnih produktov in storitev ugotovitvam analiz.

Uporabnik soglaša, da so vsi njegovi komentarji ali drug material, objavljen na spletni strani, javni, zato na podjetje Aumse d.o.o. prenese pravico do uporabe teh komentarjev ali drugega materiala v kakršnikoli obliki. Ponudnik bo tako uporabljene komentarje anonimiziral ter s tem onemogočil identifikacijo stranke. Anonimizacije ponudniku ni potrebno izvesti v primeru, ko se je uporabnik eksplicitno strinjal z uporabo komentarja.

Delovanje spletne strani Angelja.si je občasno lahko prekinjeno zaradi rednega vzdrževanja ali višje sile. Internet je varno okolje, pa vendar so storitve ali prenos podatkov lahko včasih prekinjeni zaradi dogodkov, ki so zunaj nadzora podjetja Aumse d.o.o. Storitve ponudnika so namreč odvisne od splošnega delovanja internetnega omrežja. V takšnih primerih omenjeno podjetje ne more odgovarjati za kakršnokoli izgubo podatkov. Podjetje Aumse d.o.o. ne more biti odgovorno za kakršnokoli škodo na uporabnikovi opremi, ki nastane kot posledica uporabe spletne strani Angelja.si. Kot višja sila se v teh primerih upošteva tudi prekinitev ali motnje v dobavi električne energije, motnje v internetni povezavi, nepredvidene napake na strojni opremi, nepredvidene napake na programski opremi, tehnične težave ponudnika strežnikov in podobno.

 1. Izključitev in omejitev odgovornosti ponudnika

Z uporabo spletne strani Angelja.si uporabnik izjavlja, da se strinja z navedenimi Splošnimi pogoji uporabe spletne trgovine. Omenjeno spletno stran bo uporabljal v skladu z le-temi. Podjetje Aumse d.o.o. lahko kadarkoli prekine sodelovanje z uporabnikom v primeru, da ugotovi, da je prišlo do nespoštovanja Splošnih pogojev s strani uporabnika oz. da objavlja komentarje ali drug material, ki je žaljiv, obrekljiv, opolzek, nezakonit, izkrivlja resnico oziroma krši pravice tretjih oseb. Komentarji oziroma kakršenkoli drug objavljeni material mora biti v skladu z zakonodajo Republike Slovenije. Obvestilo o objavi žaljivih ali drugače spornih vsebin se bo posredovalo pristojnim uradnim organom in zbrisalo s spletne strani. Prepovedano je tudi oglaševanje in objavljanje promocijskega materiala. Podjetje Aumse d.o.o. ne odgovarja za vsebino mnenj, komentarjev ali drugega materiala, ki ga napišejo uporabniki.

Podjetje Aumse d.o.o. se po svojih najboljših močeh trudi kar najhitreje posodabljati podatke na spletni strani Angelja.si. Vendar se kljub temu lahko zgodi, da se cena, vsebina izobraževalnega programa ali prodajni artikel spremenijo tako hitro, da podatkov na spletni strani ne zmoremo pravočasno ažurirati. V tem primeru, ali v primeru, da se je cena artikla spremenila med obdelavo naročila, bo podjetje kupcu omogočilo odstop od nakupa.

Strinjaš se, da podjetje Aumse d.o.o., njihove odgovorne osebe in zaposleni niso odgovorni za nadomestila škode ali stroškov, vključno s stroški pravnega zastopanja, ki lahko nastanejo z uporabo te spletne strani.

Ponudnik ne more biti odgovoren za kakršnokoli škodo na uporabnikovi opremi, ki bi nastala kot posledica uporabe spletne strani Angelja.si. Ravno tako ponudnik ni odgovoren za škodo, ki bi stranki ali z njo povezani osebi nastala zaradi okužb z virusi in drugimi vdori v računalniški ali informacijski sistem.

Podjetje Aumse d.o.o. ima pravico, ne pa tudi obveznost, da v vsakem trenutku nadzira vsebino na spletni strani Angelja.si. Namen nadzora je upoštevanje Splošnih pogojev uporabe spletne trgovine in zagotavljanje skladnosti z ustreznimi zakoni, predpisi in akti.

 1. Pravice in obveznosti naročnika

Uporabnik je tudi sam odgovoren za varovanje osebnih podatkov, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega e-mail naslova, uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

Stranka bo pri uporabi spletne strani Angelja.si uporabljala najnovejše različice brskalnikov Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox,… V nasprotnem primeru ponudnik ni odgovoren za napačnen prikaz strani ali za napake v delovanju.

Kupec, ki je fizična oseba, ima v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) pravico, da v 14 dneh po nakupu odstopi od pogodbe brez navedbe razloga za ta korak. Odstop od pogodbe kupec sporoči na elektronski naslov podjetja, t.j. info@angelja.si, oziroma pisno na naslov Aumse d.o.o., Ob potoku 2, 1360 Vrhnika. V primeru nakupa izobraževalnih vsebin se kupcu takoj nato onemogoči dostop do le-teh. V primeru nakupa tiskane knjige ali drugega prodajnega artikla, nam mora kupec blago vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini v originalni in nepoškodovani embalaži v 15 dneh potem, ko nas je obvestil, da odstopa od pogodbe. Blago pošljite na naslov podjetja: Aumse d.o.o., Ob potoku 2, 1360 Vrhnika. Podjetje za odstop od pogodbe zaračuna 4,00 evre administrativnih stroškov ter vse stroške nakazil, prenakazil in podobnega. Kupec prejme specifikacijo vseh teh stroškov. Vračilo vplačil bo kupcu po njegovem odstopu vrnjeno najkasneje v 30 dneh od prejema obvestila o odstopu od pogodbe v primeru nakupa izobraževalnih vsebin oziroma od vračila kupljenega blaga.

Stranke, ki niso potrošniki, v nobenem primeru oziroma času nimajo pravice do vračila kupnine ob odpovedi naročenih storitev oz. pogodbe po tem, ko je ponudnik že prejel njihovo plačilo.

Uporabnik mora upoštevati tudi obstoječo zakonodajo glede objave in nudenja informacij, servisov in storitev ter odgovarja za vse posledice dovoljene in nedovoljene uporabe naročenih storitev za sebe in za svoje uporabnike.

Če pride do kakršnekoli spremembe podatkov (elektronskega naslova, drugih kontaktnih podatkov,…), ki jih je uporabnik navedel ob naročilu, je dolžan o spremembi podatkov pisno obvestiti ponudnika najkasneje v roku 8 dni po nastanku spremembe. Uporabnik je tudi dolžan spremeniti podatke v uporabniških straneh ponudnika. Uporabnik nosi vse neugodne posledice, če opusti obvestilo o spremembi podatkov, tudi v primeru, če rok 8 dni še ni potekel.

Uporabnik, ki pri uporabi storitve povzroči škodo ponudniku ali tretjim osebam, jo je dolžan povrniti po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti. Posredovanje podatkov, ki so potrebni za uveljavljanje odškodnine, oškodovancu ali od njega pooblaščeni osebi, sodišču ali drugemu pristojnemu organu se ne šteje za kršitev uporabnikovih poslovnih skrivnosti.

 1. Končne določbe

Uporabnik in ponudnik se bosta trudila morebitne spore reševati po mirni poti. V kolikor to ne bo mogoče, bo o sporih odločalo pristojno sodišče glede na sedež ponudnika.

Podjetje Aumse d.o.o. spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Podjetje se trudi izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnavanja pritožb.

Splošni pogoji uporabe spletne trgovine

Splošni pogoji poslovanja podjetja Aumse d.o.o. so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).

Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje prodaje na spletni strani Angelja.si, podjetja Aumse d.o.o., urejajo pravice in obveznosti uporabnika (v nadaljevanju tudi kupca) in podjetja ter poslovni odnos med podjetjem in kupcem. Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa, to je oddaje spletnega naročila. Kupec je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na splošne pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi.

Podjetje Aumse d.o.o. se ukvarja s prodajo lastnih umetniških del, predvsem knjig in elektronskih knjig, izvaja pa tudi izobraževanja s področja motiviranja in osebnostne rasti. Podjetje je organizirano kot javna spletna stran, preko katere je možen nakup knjig in elektronskih knjig ter dostop do posameznih izobraževalnih programov v obliki tekstovnih in slikovnih vsebin ter video posnetkov. Izobraževalne vsebine in e-knjige so objavljene na spletu in uporabniku dosegljive neposredno po nakupu, dostava knjig na naslov kupca pa je izvedena preko Pošte Slovenije. Občasno organiziramo tudi seminarje in delavnice s področja motiviranja in osebnostne rasti.

S spletno trgovino Angelja.si upravlja podjetje Aumse d.o.o., Ob potoku 2, 1360 Vrhnika, matična številka: 6944094000, davčna številka: 88683320.

Pogodba se lahko sklene le v slovenskem jeziku.

 1. Uporabniki

Z enkratnim vpisom v spletno trgovino Angelja.si prek elektronske pošte postane obiskovalec gost omenjene spletne strani, s potrjeno registracijo v spletno trgovino pa postane član. Tako gost kot član omenjene spletne strani (v nadaljevanju tudi uporabnik) pridobita pravico do nakupa v spletni trgovini.

Ob registraciji v spletno trgovino Angelja.si pridobi obiskovalec uporabniško ime ter geslo. Uporabniško ime in geslo člana nedvoumno določata in povezujeta z njegovimi vnesenimi podatki. Uporabniki so osebno odgovorni za varovanje svojih gesel.

 1. Dostopnost informacij

Angelja.si se zavezuje, da bo kupcu, še preden ga zavezuje pogodba ali ponudba, zagotovil naslednje informacije:

 1. podatke o podjetju Aumse d.o.o. (ime in sedež podjetja, matična številka),
 2. kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta),
 3. bistvene lastnosti artiklov, to je knjig, e-knjig, video izobraževanj, izobraževalnih programov in seminarjev,
 4. dostopnost artiklov (spletni dostop do video izobraževanj, poslani artikli naj bi bili dosegljivi v razumnem roku, podatki o lokaciji in času seminarjev in delavnic),
 5. pogoje dostave artiklov (način, kraj in rok dostave),
 6. cene morajo biti jasno in nedvoumno določene in razvidno mora biti prikazano, ali že vsebujejo davke in stroške prevoza in druge dajatve, ter rok veljavnosti tega podatka,
 7. način plačila in dostave ali izpolnitve ter rok veljavnosti tega podatka,
 8. časovno veljavnost ponudbe,
 9. rok, v katerem je možno odstopiti od pogodbe, in pogoje za odstop (opis pravice do odstopa v skladu s 43.č ZVPot; v primerih, ko potrošnik v skladu s 43.č členom ZVPot nima pravice do odstopa, je o tem izrecno obveščen),
 10. pojasnilo postopka s pritožbo, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi.
 1. Ponudba artiklov

Cene v spletni trgovini Angelja.si so prikazane kot jih oblikuje ponudnik. Cene veljajo za nakup v spletni trgovini.

Artikel z oznako »akcijska cena« uporabniku omogoča nakup tega artikla, izobraževalne vsebine ali seminarja po posebej ugodni ceni. Ob artiklu je v tem primeru jasno navedena redna cena, akcijska cena in čas trajanja akcije. Akcije se izvajajo občasno in niso vezane na vse dni v letu.

Ponudba spletne trgovine Angelja.si se ustrezno ažurira in spreminja. Artikli se dopolnjujejo z novimi knjigami, elektronskimi knjigami, izobraževalnimi programi, seminarji in delavnicami.

 1. Naročilo

Kupoprodajna pogodba med podjetjem Angelja d.o.o. in kupcem je v spletni trgovini Angelja.si sklenjena v trenutku, ko podjetje Angelja d.o.o. kupcu pošlje prvo potrditev o prejemu naročila. Le-ta velja kot kupoprodajna pogodba in je shranjena na strežniku. Od tega trenutka dalje so vse cene in ostale ugodnosti (akcijski popusti, način dostave, soudeležba pri poštnini,…) fiksirani in veljajo tako za podjetje Aumse d.o.o. kot za kupca. Po potrditvi prejema naročila ni več možna sprememba vsebine naročila oz. končnega zneska naročila.

S klikom na gumb “Zaključi nakup” uporabnik potrjuje, da je seznanjen s prodajno – plačilnimi pogoji, na katere je bil pred nakupom tudi izrecno opozorjen.

 1. Načini plačila

Aumse d.o.o. omogoča naslednje načine plačila:

 • z nakazilom na poslovni račun Angelja d.o.o. po ponudbi/predračunu;
 • z gotovino ob prevzemu na seminarjih, delavnicah, predstavitvah knjig.

V primeru plačila s posredovanjem banke ali druge organizacije za plačilni promet se za plačilo denarne obveznosti kupca šteje dan, ko je kupec oddal nalog za plačilo taki organizaciji.

Za nepravočasno poravnane obveznosti vam bomo zaračunali z zakonom predpisane zamudne obresti. V tem primeru vam bomo zaračunali tudi stroške opominjanja ter vse stroške izterjave neporavnanih obveznosti (odvetniški stroški, stroški sodnih taks in drugih pristojbin).

Na osnovi lastninske pravice prodani artikli ostanejo last podjetja Aumse d.o.o. vse dotlej, dokler kupnine zanje ne poravnate v celoti.

 1. Izdaja računa

Aumse d.o.o. hkrati z dostavo naročenih artiklov (knjig) s Pošto Slovenije kupcu pošlje tudi račun. V primeru osebnega prevzema artiklov (knjig) na seminarjih, delavnicah, predstavitvah knjig prejme kupec skupaj z artikli tudi račun za nakupljene artikle. Kupec mora prevzeti račun in ga zadržati neposredno po odhodu s prostora, kjer se je izvršila prodaja.

V primeru vplačila knjige, e-knjige, video izobraževanja, delavnice ali seminarja na poslovni račun podjetja Aumse d.o.o. pošlje podjetje kupcu račun v pdf formatu na e-mail naslov kupca. Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov na računu pred vplačilom naročila. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov ne upoštevamo.

Na računu sta razčlenjena cena in vsi stroški v zvezi z nakupom ter podano obvestilo o pravici do odstopa od pogodbe.

 1. Cene

Za vse uporabnike spletne strani Angelja.si veljajo enake cene. Cene so navedene v evrih.

Podjetje Aumse d.o.o. ni zavezanec za DDV. Cene zato ne vsebujejo davka na dodano vrednost (DDV).

Na spletni strani je jasno označeno ali cena vključuje tudi stroške dostave ali pa stroškov dostave cena ne vključuje.

Cene veljajo v primeru plačila z zgoraj navedenimi načini plačila, pod zgoraj navedenimi pogoji.

Lahko se zgodi, da je podatek o ceni na spletni strani napačen. V tem primeru, ali v primeru, da se je cena artikla spremenila med obdelavo naročila, bo spletna stran Angelja.si kupcu omogočila odstop od nakupa.

Stroški pošiljanja s priporočeno pošiljko znašajo 2.08 evrov.

Posamezni akcijski popusti, kode za popust ipd. se ne seštevajo.

Vplačana sredstva po darilnih bonih, bonusih in predračunih se ne obrestujejo. Darilnih bonov in kod za popust ni možno menjati za gotovino.

 1. Plačilne kartice

V primeru plačila s PayPal oziroma debetnimi/kreditnimi karticami veljata še naslednja pogoja:

 • plačnik (podatki v računu uporabnika) mora biti ista oseba ali organizacija kot je lastnik debetne ali kreditne kartice,
 • po potrditvi prejema naročila ni možna sprememba vsebine naročila oz. končnega zneska naročila, razen izjemoma z odobritvijo Angelja.si.
 1. Darilni bon

Darilni bon je izkazni papir, ki ga prodajalec Aumse d.o.o. proti plačilu izda v elektronski obliki (kupec prejme e-mail s kodo darilnega bona) ali tiskani obliki (kupec prejme tiskan darilni bon s kodo). Vsak darilni bon je označen s svojo kodo in se lahko uporabi za nakup prek spletne trgovine Angelja.si oziroma ob nakupu neposredno na seminarjih, delavnicah in predstavitvah knjig.

Darilni bon je moč kupiti v spletni trgovini Angelja.si oziroma neposredno na seminarjih, delavnicah in predstavitvah knjig. Za nakup darilnega bona veljajo enaka določila pogojev poslovanja kot za nakup drugih artiklov, razen načina plačila. Darilni bon je možno plačati z nakazilom na račun podjetja Aumse d.o.o. Veljavnost darilnega bona je 1 leto od izdaje bona, razen v primeru, ko je na bonu to drugače označeno.

Menjava darilnega bona za gotovino ni možna. Bon je vnovčljiv le v celotnem znesku. V primeru, da je vrednost nakupa višja od vrednosti darilnega bona, mora imetnik darilnega bona razliko doplačati. Vrednost nakupa mora biti višja od vrednosti darilnega bona. Vrednosti darilnega bona ni možno menjati za gotovino.

V primeru nakupa na spletni strani v polje »Darilni bon« vpišite kodo za popust. Pri enem nakupu se lahko uporabi več darilnih bonov.

 1. Koda za popust

Koda za popust prinaša različne ugodnosti pri nakupu prek spletne trgovine Angelja.si in je časovno omejena. Zapisana je kot beseda ali kombinacija črk in številk. Vrednost vašega naročila mora biti višja od vrednosti kode za popust.

V primeru nakupa na spletni strani v polje »Koda za popust« vpišite kodo za popust. Ko vpišete kode za popust, se vrednost kod za popust avtomatsko odšteje od cene vašega naročila. Pri enem nakupu se lahko uporabi le ena koda za popust.

Koda za popust se lahko uporabi ob nakupu z darilnim bonom le v primeru, ko je skupna vrednost nakupa točno enaka seštevku vrednosti darilnega bona in kode za popust oziroma presega seštevek. V slednjem primeru je potrebno razliko doplačati.

Koda za popust je enkratna koda, zato jo lahko uporabite le enkrat.

Kode za popust se ne more uporabiti pri nakupu knjig, če od njihovega izida še ni preteklo 6 mesecev v skladu z zakonom o Enotni ceni knjige (ZECK).

 1. Pravica kupca do odstopa od pogodbe

Kot kupcu vam pripadajo vse pravice po Zakonu o varstvu potrošnikov (ZVPot).

Kupec ima pravico, da v 14 dneh po nakupu obvesti podjetje, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Odstopni rok začne teči en dan po nakupu izobraževanja v obliki e-knjige, slikovnih ali video vsebin oziroma z dnem, ko pridobi dejansko posest nad blagom (tiskane knjige in drugi prodajni artikli).

Eventualni odstop od pogodbe kupec sporoči na e-mail podjetja, t.j. info@angelja.si, oziroma pisno na naslov Aumse d.o.o., Ob potoku 2, 1360 Vrhnika. Sporočilo je pravočasno, če je pisno obvestilo oddano v roku. V primeru nakupa izobraževalnih vsebin se kupcu takoj nato onemogoči dostop do le-teh. V primeru nakupa tiskane knjige ali drugega prodajnega artikla, nam mora kupec blago vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini v originalni in nepoškodovani embalaži v 15 dneh potem, ko ste nas obvestili, da odstopate od pogodbe. Blago pošljite na naslov podjetja, in sicer: Aumse d.o.o., Ob potoku 2, 1360 Vrhnika. Kupec sme opraviti ogled in preizkus blaga le v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja.

Podjetje Aumse d.o.o. za odstop od pogodbe zaračuna 4,00€ administrativnih stroškov ter vse stroške nakazil, prenakazil in podobnega. Kupec prejme specifikacijo vseh teh stroškov. Vračilo vplačil kupca bo v primeru njegovega odstopa izvedeno najkasneje v 30 dneh od prejema obvestila o odstopu od pogodbe v primeru nakupa izobraževalnih vsebin oziroma od vračila kupljenega blaga. Zaradi zagotavljanja gotovosti, točnosti in pravočasnosti vračila ter zagotavljanja evidence o plačilih, se vračilo plačila kupcu izvede izključno z nakazilom na njegov transakcijski račun. V primeru vračila nam posredujte vaše osebne podatke ter številko vašega transakcijskega računa. Vračilo plačila v gotovini ni mogoče.

V primeru, ko je kupec ob nakupu koristil akcijski popust ali kodo za popust, se ta sredstva obravnavajo kot popust in se kupcu ne vrnejo. Se pa kupcu vrne koda za popust, ki jo lahko uporabi v primeru novega nakupa. Na transakcijski račun se kupcu vrnejo le vplačana sredstva. Tudi v primeru nakupa z darilnim bonom se ob odstopu le-ta vrne kupcu kot darilni bon, na njegov transakcijski račun pa se nakaže le vplačani del zneska.

V primeru, če je bilo blago izgubljeno, uničeno ali pokvarjeno, ne da bi bil za to kriv potrošnik, ima možnost reklamacije. Na e-mail podjetja naj sporoči opis dogodka in odgovorili bomo v najkrajšem možnem roku, da se dogovorimo o nadaljnjem postopku.

 1. Varnost nakupa

Spletna stran Angelja.si uporablja tehnološka in organizacijska sredstva, ki ustrezno zaščitijo prenos in shranjevanje osebnih podatkov in plačil.

 1. Varovanje osebnih podatkov

Podjetje Aumse d.o.o. bo trajno varovala vse osebne podatke uporabnikov spletne strani Angelja.si v skladu z ZVOP-1.

Podjetje Aumse d.o.o. bo za nedoločen čas hranila naslednje podatke uporabnikov: ime in priimek, primarni naslov in naslove za dostavo, državo prebivališča, e-poštni naslov, kontaktni telefon, čas in datum registracije in arhiv komunikacije s podjetjem. Podjetje bo te osebne podatke uporabljalo izključno z namenom, da se izpolni naročilo, to pomeni za pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov in za vso ostalo potrebno komunikacijo z uporabnikom.

Občasno vam bomo pošiljali tudi svoj informativni material in reklamna sporočila kot elektronska sporočila. V primeru, da boste eksplicitno izrazili, da ne želite prejemati teh sporočil, bomo to takoj upoštevali.

Osebni podatki uporabnikov ne bodo v nobenem primeru posredovani nepooblaščenim osebam.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega e-mail naslova, uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

 1. Komunikacija

Podjetje Aumse d.o.o. bo z uporabnikom stopilo v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če temu uporabnik izrecno ne nasprotuje, in sicer v skladu z določili ZEKom-1.

Oglasna elektronska sporočila spletne strani Angelja.si bodo vsebovala naslednje sestavine:

 • pošiljatelj Angelja.si bo jasno razviden;
 • jasno in nedvoumno bodo označena kot oglasna sporočila;
 • jasno bodo označene različne akcije in druge prodajne tehnike; navedeni bodo pogoji udeležbe v teh akcijah;
 • vidna bo možnost odjave od teh oglasnih oziroma sporočilnih vsebin;
 • odjavo uporabnika z liste prejemnikov oglasnih sporočil bo podjetje izrecno upoštevalo in spoštovalo;
 • spletna stran Angelja.si ne bo organizirala iger in tekmovanj z namenom povečanja prodaje.
 1. Omejitev odgovornosti

Z uporabo spletne strani Angelja.si uporabnik izjavlja, da se strinja z navedenimi Splošnimi pogoji uporabe spletne trgovine. Omenjeno spletno stran bo uporabljal v skladu z le-temi. Podjetje Aumse d.o.o. lahko kadarkoli prekine sodelovanje z uporabnikom v primeru, da ugotovi, da je prišlo do nespoštovanja Splošnih pogojev s strani uporabnika oz. da objavlja komentarje ali drug material, ki je žaljiv, obrekljiv, opolzek, nezakonit, izkrivlja resnico oziroma krši pravice tretjih oseb. Komentarji oziroma kakršenkoli drug objavljeni material mora biti v skladu z zakonodajo Republike Slovenije. Obvestilo o objavi žaljivih ali drugače spornih vsebin se bo posredovalo pristojnim uradnim organom in zbrisalo s spletne strani. Prepovedano je tudi oglaševanje in objavljanje promocijskega materiala. Podjetje Aumse d.o.o. ne odgovarja za vsebino mnenj, komentarjev ali drugega materiala, ki ga napišejo uporabniki.

Uporabnik soglaša, da so vsi njegovi komentarji ali drug material, objavljen na spletni strani, javni, zato na podjetje Aumse d.o.o. prenese pravico do uporabe teh komentarjev ali drugega materiala v kakršnikoli obliki.

Delovanje spletne strani Angelja.si je občasno lahko prekinjeno zaradi rednega vzdrževanja ali višje sile. Internet je varno okolje, pa vendar so storitve ali prenos podatkov lahko včasih prekinjeni zaradi dogodkov, ki so zunaj nadzora podjetja Aumse d.o.o. V takšnih primerih omenjeno podjetje ne more odgovarjati za kakršno koli izgubo podatkov. Uporabnik je sam odgovoren za vzdrževanje in stroške vzdrževanja katerekoli svoje računalniške opreme, ki jo uporablja za dostop do spletne strani Angelja.si. Podjetje Aumse d.o.o. ne more biti odgovorno za kakršnokoli škodo na uporabnikovi opremi, ki nastane kot posledica uporabe spletne strani Angelja.si.

Podjetje Aumse d.o.o. se po svojih najboljših močeh trudi kar najhitreje posodabljati podatke na spletni strani Angelja.si. Vendar se kljub temu lahko zgodi, da se cena, vsebina izobraževalnega programa ali prodajni artikel spremenijo tako hitro, da podatkov na spletni strani ne zmoremo pravočasno ažurirati. V tem primeru, ali v primeru, da se je cena artikla spremenila med obdelavo naročila, bo podjetje kupcu omogočilo odstop od nakupa.

Strinjaš se, da podjetje Aumse d.o.o., njihove odgovorne osebe in zaposleni niso odgovorni za nadomestila škode ali stroškov, vključno s stroški pravnega zastopanja, ki lahko nastanejo z uporabo te spletne strani.

 1. Nadzor

Podjetje Aumse d.o.o. ima pravico, ne pa tudi obveznost, da v vsakem trenutku nadzira vsebino na spletni strani Angelja.si. Namen nadzora je upoštevanje Splošnih pogojev uporabe spletne trgovine in zagotavljanje skladnosti z ustreznimi zakoni, predpisi in akti.

 1. Intelektualna lastnina

Spletna stran Angelja.si je avtorsko zaščitena in je intelektualna lastnina podjetja Aumse d.o.o. Kakršnakoli uporaba podatkov, tekstovnih, slikovnih ali video vsebin (kopiranje, distribuiranje, objave v drugih medijih, uporaba na drugih seminarjih/delavnicah) brez predhodne pisne odobritve podjetja Aumse d.o.o., je prepovedana.

 1. Pritožbe in spori

Podjetje Aumse d.o.o. spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Podjetje se trudi izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnavanja pritožb.

Kupec se lahko s podjetjem Aumse d.o.o. v primeru težav oziroma reklamacije poveže preko elektronske pošte, in sicer na naslov info@angelja.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Podjetje si prizadeva po svojih najboljših močeh, da se reklamacije oziroma morebitni spori rešijo sporazumno.

Za eventualne pravne spore je pristojno sodišče v Ljubljani in jih rešuje v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije. Z uporabo te spletne strani se strinjaš, da je za vsak spor ali zahtevek, ki izhaja iz ali je v povezavi s temi Splošnimi pogoji uporabe spletne trgovine ali v zvezi z njihovim uveljavljanjem pristojno sodišče v Ljubljani.

Aumse d.o.o.

Aumse, umetniško ustvarjanje in motivacijsko izobraževanje d.o.o.

Ob potoku 2, 1360 Vrhnika

Splošni pogoji uporabe spletne trgovine so bili pripravljeni 12. 5. 2016 in posodobljeni 10. 3. 2018.